ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1302/4294


ต้นเรื่อง
กองรายได้ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1302/4294
ลงวันที่
31 สิงหาคม 2563
เรื่อง
แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือต่าง ๆ ที่พึงใช้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด