ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1302/5239


ต้นเรื่อง
กองรายได้ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1302/5239
ลงวันที่
14 ตุลาคม 2563
เรื่อง
การเสนอโครงการหรือกิจการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด