ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1304/1362


ต้นเรื่อง
กองบัญชี สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1304/1362
ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
แจ้งการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด