รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1305/3374


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/3374
ลงวันที่
17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การประกาศใช้แนวทางปฎิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ