รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1305/3628


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/3628
ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ