รายละเอียดหนังสือ กท 1305/973


ต้นเรื่อง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1305/973
ลงวันที่
01 มีนาคม 2567
เรื่อง
สำนักงานศาลปกครองขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ