รายละเอียดหนังสือ กท 1307/4231


ต้นเรื่อง
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1307/4231
ลงวันที่
13 กันยายน 2564
เรื่อง
แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ