ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 1307/6240


ต้นเรื่อง
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง 
เลขที่หนังสือ
กท 1307/6240
ลงวันที่
08 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
ขอสอบถามความต้องการใช้ทรัพย์สิน 2 รายการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก