รายละเอียดหนังสือ กท 1503/2069


ต้นเรื่อง
สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม 
เลขที่หนังสือ
กท 1503/2069
ลงวันที่
22 กันยายน 2565
เรื่อง
การจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข"
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ