ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 1803/657


ต้นเรื่อง
สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เลขที่หนังสือ
กท 1803/657
ลงวันที่
07 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก