รายละเอียดหนังสือ กท 1902/ว31


ต้นเรื่อง
สำนักงานงบประมาณ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/ว31
ลงวันที่
20 มกราคม 2564
เรื่อง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ