ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1902/468


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/468
ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด