รายละเอียดหนังสือ กท 1902/901


ต้นเรื่อง
สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/901
ลงวันที่
04 มกราคม 2564
เรื่อง
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ