ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1906/165


ต้นเรื่อง
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1906/165
ลงวันที่
16 กันยายน 2564
เรื่อง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 ครั้งที่ 3
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด